Tisková zpráva z V. sjezdu Komunistického svazu mládeže

 

V sobotu 17. listopadu se konal v Praze V. sjezd Komunistického svazu mládeže.

Delegáty přišel podpořit mimo jiné i předseda ÚV KSČM M. Grebeníček, nechyběla ani podpora od prezidenta Světové federace demokratické mládeže I. Tsavdaridise, kde je KSM členem.

Sjezd zvolil nové vedení KSM – předsedou ÚR KSM se stal Zdeněk Štefek, I. místopředsedou Milan Krajča, dalšími místopředsedy Ludvík Šulda a Jana Branišová, tajemníkem Zdeněk Buš. (Byli zvoleni i členové Ústřední rozhodčí a revizní komise a potvrzeni členové Ústřední rady KSM.)

Sjezd se zabýval ve svém hlavním materiálu „KSM v roce 2001“ zejména analýzou metod a forem práce, analýzou úspěchů a neúspěchů, analýzou vztahů k dalším organizacím a stanovoval priority pro další období.

V usnesení zaznělo:

"V jednotě je síla - ve vztahu k dalším levicovým organizacím budeme hledat to, co nás spojuje, spolupracovat, tvořit kooperující levici proti nástupu sjednocující se pravice i proti liberalizující sociální demokracii. To znamená postupovat společně v těch otázkách, v nichž jsou všichni jednotní. KSM se neuzavírá spolupráci s dalšími organizacemi (mimo fašistické, rasistické atd.), spolupráci chceme realizovat na bázi rovnoprávnosti, slušnosti, vzájemného respektování a solidarity, na bázi Protiimperialistické fronty mládeže.

Největším spojencem KSM je KSČM. KSM bude ve vztahu ke KSČM podporovat a prosazovat trendy vedoucí k vyššímu zapojování mladých lidí do řízení strany, k větší diskusi, k prohlubování demokracie, k větší transparentnosti, jednoznačnosti a radikálnosti postojů.

KSM bude věnovat velkou pozornost práci v odborech; bude podporovat ty, které skutečně hájí zájmy pracujících."

 

V zahraniční oblasti určil jako prioritu práci v rámci Světové federace demokratické mládeže (pořádá např. Světové festivaly mládeže a studentstva, poslední byl v srpnu 2001 v Alžíru), v rámci nově se formující tzv. „Nové komunistické internacionále mládeže“ a v rámci antiglobalizačního hnutí – nejbližší akcí jsou protesty proti EU v Bruselu 14. 12., důležitou aktivitou jsou protiválečné protesty a protesty proti NATO při příležitosti jeho zasedání v Praze v roce 2002.

 

Sjezd se věnoval se i zefektivnění práce uvnitř organizace – doplnil stanovy např. o možnost vzniku tzv. buněk, které by byly přechodnou formou mezi organizovanými, početnějšími kluby a individuálními členy. Stanovil úkoly pro další aktivizaci vlastních členů, kterých je v různých formách členství okolo 4 stovek.

 

Jako důležitou prioritu stanovil též rozvoj Mladé Pravdy, tiskového orgánu KSM a internetových stránek. Mladá Pravda, která vychází měsíčně již 7 let, by se měla dočkat zvětšení počtu výtisků z dnešních 500 min. na 1000, 1x za půl roku by měla mít i cizojazyčnou verzi. V oblasti internetu bude zřízena vlastní doména KSM a předpokládá se rozvoj i paralelních stránek jednotlivých klubů. (V současnosti existují mimo centrálních stránek KSM i stránky 3 dalších klubů a také stránky jednotlivých kampaní KSM, např. k Evropské unii, k boji proti školnému apod.).

 

Delegáti také stanovili hlavní úkoly na nejbližší období –např. boj proti školnému a za lepší podmínky studentů a mladých lidí, za dostupné bydlení apod. (podpora a práce v iniciativě SOS student, v Radě mladých Sdružení nájemníků ČR atd.). Důraz věnoval boji proti fašismu a rasismu – stanovil pracovní skupinu, která bude např. monitorovat činnost neofašistů na internetu a podávat podněty k zahájení trestního stíhání Policii ČR. Další skupina se bude zabývat také boji proti drogám a rozpracuje tak kampaň Prevence místo represe, která proběhla před 2 lety.

Akcent byl dán také na oblast ekologie – KSM zpracuje tzv. Zelený manifest, kde se vyjádří k ekologickým globálním a lokálním problémům.

 

 

 

V. sjezd KSM, 17. 11. 2001