Workers' Party of Belgium

E-mail: wpb@wpb.be

Internet: http://www.wpb.be

 

Brussel, 13.červen 2001

 

Vážení soudruzi,

 

 

 

ÚV Belgické strany práce má tu čest pozvat všechny komunistické a dělnické strany a jejich mládežnické organizace, právě tak jako bojovné odborové svazy, k účasti na různých protestních aktivitách a demonstracích plánovaných při příležitosti konání summitu EU v Laeken (14. - 15. Prosinec 2001, Brusel, Belgie).

Po summitu Nice ve Francii a smlouvě téhož jména, po švédském Göteborgu, připravují lídři Evropy vytvoření imperialistického ¨superstátu, schopného konkurence s Washingtonem a Tokiem. Přípravy ústavy tohoto státu začnou na Brusselském summitu. Laekenská deklarace, která uzavře summit, bude vrcholem. Proto je velmi důležit, aby bylo přítomno mnoho lidí, kteří by se postavili proti tomuto imperialistickému a reakčnímu superstátu již v zárodku.

To je důvod, proč Belgická strana práce zve k účasti na demonstraci organizované 14. prosince, k vytvoření bloku komunistických a dělnických stran, právě tak jako jejich mládežnických organizací a bojovných odborů. Chceme tím ukázat naše odhodlání spojit se proti imperialistické Evropské unii : tato Evropa je protilidská a neroformovatelná. Rozhodná a masivní přítomnost nám umožní tvrdit, spolu s vámi, nutnost socialismu v Evropě, a v ten samý čas postavit sociální, demokratické a antiimperialistické požadavky do celkové opozice k Evropské politice.

V tom samém kontextu by Vás WPB ráda pozvala na rally večer 13. Prosince. Věříme, že reprezentace každé strany bude mít krátký příspěvek. Abychom byli schopni zajistit překlad, pošlete prosím svůj příspěvek (max. 2 stránky A4) s předstihem.

Prosím, ptejte se nás kdykoliv na další informace o této důležité akci. Můžete nás kontaktovat na zmíněné adrese.

Jo Cottenier and Thomas Gounet,

ÚV Belgické strany práce

 

 

ZA JEDNOTU V AKCI SOCIÁLNÍCH HNUTÍ V EVROPĚ
Prohlášení evropských pochodů proti nezaměstnanosti,

nechráněnému zaměstnávání a vylučování1. Sociální hnutí proti neoliberální politice v Evropě budou v nadcházejících měsících konfrontována s důležitými událostmi, které vyžadují energické a společné odpovědi. Summit EU v Nice zahájil novou etapu; do roku 2004 se má změnit tvář Evropy: přijetím evropské ústavy, rozšířením EU na východ a novým určením a rozdělením kompetencí mezi celoevropskou, národní a regionální úrovní.

2. Hospodářská a sociální politika EU ukazuje jasné zaměření na prospěch vládnoucích tříd a kapitálových skupin, proti velké většině obyvatelstva počínaje zaměstnanci a nezaměstnanými. Tato neoliberální orientace se projevuje především v politice "workfare"x), v odbourávání sociálních výhod, privatizaci veřejných služeb a potlačování sociálních hnutí: Na pořadu dne jsou útoky na svobodu názoru a volnost pohybu, podpora nechráněných zaměstnaneckých poměrů a výstavba jednotného evropského trhu práce.

3. Charta základních práv EU se představuje jako možná preambule evropské ústavy, ačkoli v prosinci 2000 v Nice do Smlouvy EU přijata nebyla. Tato Charta je totiž pouze katalogem toho, co Konvent chtěl ze sociálních práv, která v členských státech existují, ponechat. Nepředstavuje žádný pokrok, který stojí za zmínku, a pokud jde o sociální práva, jde zpět za stav, který panuje v mnoha členských zemích. Tak Charta např. neuznává právo na sociální dávky (důchod, podpora v nezaměstnanosti, základní pojištění). Když bude Charta ve své nynější formě přijata, když v té či oné podobě nabude právní moci, stane se nástrojem pro daląí sociální škrty a uvede do pohybu silnou vlnu vyrovnávání směrem dolů.

4. Nepozvedne-li se proti tomu dostatečně silný hlas, Evropská rada v červnu 2001 v Gőteborgu a pak v prosinci v Laeken/Brusel tento pokrok liberalismu potvrdí. Přechod na Euro pro 12 z 15 členských zemí začátkem roku 2002 bude v tom další etapou.

5. Když se stavíme na odpor proti tomuto násilnému procesu, když ho chceme zastavit, je naléhavě třeba, aby se sociální hnutí z celé Evropy sjednotila na cílech a akcích, které by spolu dohodla.

6. Navrhujeme zahájit proces, který povede ke sblížení sociálních hnutí v Evropě: odborů dělníků, zaměstnanců a zemědělců, hnutí nezaměstnaných, zaměstnanců se ąpatnými pracovními smlouvami, lidí bez obydlí; hnutí, která se staví proti liberální globalizaci, hnutí žen, mládeže, studentů, přistěhovalců, lidí bez dokladů; hnutí těch, kdo bojují proti rasismu a fašismu, antimilitaristů, mírových hnutí a iniciativ, které se staví proti militarizaci EU, ekologických hnutí a mnoha jiných, kteří bojují za práva všeho druhu; uskupení akademiků, ve kterých spolupracují badatelé a aktivisté ze sociálních hnutí.

7. Vrcholná schůzka EU v Laeken/Brusel v prosinci 2001 dává možnost udělat v tomto směru krok kupředu. Navrhujeme, abychom si stanovili některé cíle:
- Společné vypracování a odsouhlasení Charty požadavků sociálních hnutí v Evropě. Tato Charta by byla jednak alternativou k té, kterou vypracovaly evropské instituce a jednak platformou našich společných požadavků, která připraví nadcházející společenské zápasy na mezinárodní úrovni: Za sociální Evropu, za jinou společnost, v níž můžeme všichni jinak žít a jinak pracovat;
- Uskutečnit první setkání sociálních hnutí v Evropě při příležitosti vrcholné schůzky EU v Laeken/Brusel v prosinci 2001.
- Zorganizovat tam masové akce proti neoliberální politice EU, které "obklíčí" summit a které m.j. předloží požadavky sociálních hnutí.

8. Je naléhavě nutné, aby si sociální hnutí v Evropě stanovila
společný projekt, že se stanou nositelem společných požadavků pro změnu společnosti a iniciátorem konkrétních a koordinovaných zápasů, které lidem umožní přes hranice brát osud do vlastních rukou.
Pochody a velké demonstrace u příležitosti summitů EU v Amsterdamu, Kőlnu a Nice, ale také mnoho jiných hnutí závisle zaměstnaných, nezaměstnaných, žen, zemědělců a zemědělských dělníků, uprchlíků a přistěhovalců ukázaly, že mezinárodní boj je možný.

9. Nutnost přivádět dohromady sociální hnutí na celoevropské úrovni pociťují stávající uskupení stále silněji. Při úctě k jejich jednotlivým zvláštnostem a rozdílům a při ohledu na to, co již existuje, chceme proto iniciovat debatu a akce, které povedou k celoevropské koordinaci uskupení - tato koordinace musí být flexibilní, nehierarchická, demokratická a decentralizovaná.

10. Konečně organizace a akce v evropském rámci neznamenají, že se uzavřeme v hradbách pevnosti Evropa a celosvětový vývoj pustíme ze zřetele. Naopak: Neoliberální koncept EU se prokazuje jako mocný nástroj liberální globalizace. Proto je důležité nacházet spojení k sociálním hnutím a zápasům, které po celém světě vznikly v rámci
odporu proti neoliberalismu - od Seattlu po Porto Alegre. Tato hnutí probudila nové síly k boji, zvláště mezi mládeží.
Po úspěchu mobilizací v Seattlu, Washingtonu a Praze ukázala mobilizace v Nice v prosinci 2000, že je možné spojit sociální hnutí v Evropě a hnutí proti liberální globalizaci. Nadcházející termíny: Gőteborg 13.-16.června), Barcelona 25.- 27.června), Janov 19.-21.července a nakonec Laeken/Brusel od 12. do 15. prosince, jsou konkrétními příležitostmi k posílení tohoto sbližování.

Brusel, 22. dubna 2001
Koordinace Evropských pochodů proti nezaměstnanosti, nechráněnému zaměstnávání a vylučování
(Překlad německého textu prohlášení došlého 11.5.2001 od <kimpel@zedat.fu-berlin.de>)

POZNÁMKY PŘEKLADATELKY:
x) "workfare" - systém podpory v nezaměstnanosti, v němž příjemci podpory jsou povinni vykonávat přidělenou práci nebo se odborně školit (Velký anglicko-český slovník, Karel Hais-Břetislav Hodek, Academia, Praha 1985)
xx) V Gőteborgu došlo opět při Summitu EU k masových demonstracím proti současnému vývoji v EU, kterých se účastnili desetitisíce lidí ze Švédska i dalších zemí, odboráři, různé zaměstnanecké a profesní svazy a organizace žen i skupiny mládeže s řadou organizací zastupujících zájmy lidí z jiných kontinentů, kteří žijí a pracují v Evropě. Ze strany policie byla proti demonstrantům poprvé použita ostrá střelba, při které byl jeden z demonstrantů těžce raněn do břicha, další lehčeji. Bohužel z našich sdělovacích prostředků jsme se nedověděli víc o důvodech tak velkých protestů, ale pouze o násilí některých demonstrantů.
xxx) Výroční konference Světové banky k rozvojové ekonomice plánovaná do Barcelony na červen t.r. se neuskutečnila. SB ji odvolala se zdůvodněním, že nehodlá své experty a španělské organisátory vystavovat ohrožení se strany těch, kdo proti globalizaci a politice SB protestují. (Viz: informace Reuters z 19.5., prohlášení a komentář
mluvčí SB (Paříž 19.5.) a tiskové prohlášení organisátorů protestních akcí-Kampaň proti Světové bance (Madrid, 19.5.) - podle 50 Years Is Enough Network http://www.50years.org)
Ačkoli se konference nekonala, sešly se v Barceloně opět desetitisíce lidí, kteří pokojně manifestovali proti neoliberální globalizaci a svou touhu a přání pracovat a žít v jiném, spravedlivějším světě. Ale i proti nim velmi ostře zasáhla policie. Týkají se nás v ČR tyto záležitosti, anebo si myslíme, že je ještě "dost času", že přijetí ČR do EU "všechno vyřeší"? Nepodléháme iluzím o EU? Nepodléháme představě, že solidarita je jakýsi přežitek minulosti?