Homofobie - definice, projevy
=============================

STUD (Brno) :
--------------
Homofobií se rozumí iracionální strach z homosexuality, provázený
nenávistí, odporem a předsudky. Homofobie však není jen záležitost
heterosexuálů. Každý z nás má v sobě alespoň špetku homofobie, kterou
musí v procesu coming outu - sebepřijetí překonat.


thegate - rogy (http://email.seznam.cz/redir?url=http://www.thegate.cz) :
---------------------------------
Předsudky, se kterými se setkáš, mohou být docela mírné, např. lidé
předpokládají, že jsi heterosexuální, a když nejsi, přivádí tě svou
chybou do rozpaků. Ale může to být mnohem horší. Gayové riskují, že
budou zbiti, vykopnutí z domu a vyhození z práce - jen proto, že jsou
gayové. Lidé se často bojí toho, čemu nerozumějí, a nenávidí to, z čeho
mají strach. Toto je základem předsudků, které když jsou namířené proti
gayům se nazývají homofobie.


Marianna Šípošová, Diplomová práce :
------------------------------------
Vymedzenie pojmu homofóbia

Termín "homofóbia" po prvý krát použil George Weinberg v roku 1972.
Definuje ju ako "iracionálne odsudzovanie homosexuálov" (Britton, 1990)
alebo ako "hrôzu z možnosti byť v malom priestranstve s homosexuálmi"
(Ernulf, Innala, 1987; Hudson, Ricketts, 1980). Levitt a Klassen použili
na označenie strachu z homosexuality pojem "homosexofóbia" (in: Britton,
1990). Hudson a Ricketts (1980) doporučujú používať pre celý komplex
protihomosexuálnych reakcií pojem "homonegativizmus", ktorý by
vystihoval viacdimenzionálnosť tohto fenoménu. Reakcie súvisiace so
strachom, znechutením, hnevom, nepohodlím a averziou, ktoré by patrili
pod pojem homofóbia, tvoria podľa nich len jednu dimenziu
homonegativizmu.

Súčasní autori používajú pojem homofóbia na vyjadrenie iracionálneho
strachu a nepríjemných pocitov v súvislosti s homosexuálnymi osobami.
Analogicky pojem "bifóbia" vyjadruje iracionálny strach a nepríjemné
pocity v súvislosti s bisexuálnymi osobami. Podľa Schreiera (1995) sú
homofóbia a bifóbia negatívne postoje s afektívnou zložkou. "Postoj je
trvalá sústava pozitívnych alebo negatívnych hodnotení, emocionálneho
cítenia a tendencií ku konaniu pro alebo kontra vzhľadom na spoločenský
predmet." (Krech, Crutchfield, Ballachey, 1968, s. 212)
Homofóbia/bifóbia je teda tendencia záporne reagovať na ľudí, ktorí majú
homosexuálnu/bisexuálnu orientáciu. Schreier rozširuje chápanie
homofóbie a bifóbie o pojem "heterosexizmus". "Heterosexizmus vyjadruje
vieru v inherentnú nadradenosť vyjadrovania lásky len k osobám opačného
pohlavia a teda vieru v právo ovládať ostatných a stanovovať sociálne
kritériá a normy." (Schreier, in: Journal of College Student
Development, 1995, s. 19) Jeho dôsledky na sebe často pociťujú gayovia,
lesbičky a bisexuáli, keď sa cítia neprijatí, izolovaní, prehliadaní a
nepochopení. Prejavom heterosexizmu je aj to, že o všetkých sa a priori
predpokladá, že sú heterosexuálni. Podľa Schreiera homofóbia/bifóbia a
heterosexizmus sú vzájomne súvisiace pojmy, pričom heterosexizmus vedie
k homofóbii/bifóbii, ktorá sa potom prejavuje v
antihomosexuálnom/antibisexuálnom správaní. Takéto správanie nadobúda
rôzne formy a prejavuje sa v rôznom stupni od verbálneho neprijímania,
cez sociálny odstup až po fyzické násilie.


Jaroslava Talandová, Diplomová práce :
--------------------------------------
Homofobie
"Psychologický a společenský jev obav z homosexuality, založený na
předsudcích, netoleranci a neinformovanosti" (Stehlíková, Procházka,
Hromada, 1995, s. 134).Četnost homosexuality
=====================

Poslanec Jaroslav Zvěřina (ODS) :
---------------------------------
"Chtěl bych upozornit, že z hlediska lékařského, z hlediska vědeckého
nebo racionálně vědeckého, jak chcete, homosexualita jistě je součástí
lidské přirozenosti. Všechny obavy o to, že je to nepřirozená
záležitost, jsou naprosto zbytečné, protože homosexualita tady byla
odnepaměti, je tady a bude tady s námi pořád, protože je to prostě
přirozená vlastnost lidského rodu tuto menšinu - velmi početnou, ale
menšinu - produkovat. Čtyři procenta, která tady byla zmíněna, nebyla v
posledních průzkumech nikde na světě potvrzena. Homosexuálních
spoluobčanů máme nejspíš zhruba tak polovinu."Jaroslava Talandová, Diplomová práce :
--------------------------------------
Četnost homosexuality v populaci

Údaje o počtu homosexuálů v poulaci se u jednotlivých autorů liší,
uváděné hodnoty se pohybují zhruba od jednoho do deseti procent:
"Odborníci odhadují, že 5 až 7 procent francouzské dospělé populace je
homosexuální" (Pecháčková, 1988b).
... homosexuální v naší společnosti jsou nejméně 4% mužů a 1 % žen"
(Pecháčková, 1988c).
"Skutečně vědecké průzkumy či spíše odhady počtu homosexuálů v populaci
se pohybují mezi 1 - 8%. Ta 4% bývají nejčastěji citována" (Weiss, P.,
in: Procházka, 1994).
"Výskyt homosexuálně orientovaných osob v populaci bývá udáván od 2 do
10%, nejčastěji okolo 4%" (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992, s. 24).
Podle výzkumů Kinseyho "48%' amerických mužů přiznalo aspoň jeden
homosexuální kontakt v životě... Přibližně třetina amerických mužů měla
epizodický nebo krátkodobý homosexuální poměr. 25% mužů ve věku od 16 do
55 let mělo zkušenost s několika homosexuálními styky; 18% mělo alespoň
po dobu 3 let přibližně stejný počet homo- a heterosexuálních kontaktů,
10% mužů v průběhu této doby (3 roky a více) bylo výlučně homosexuální"
(Kinsey, Pomeroy, Martin, 1948, cit. dle Stehlíkové, Procházky, Hromady,
1995, s. 11 - 12).
Podle výsledků Ku a spol. "výlučně nebo spíše homosexuálními se cítí
být pouze 0,5% mužů ve věku od 15 do 19 let" (Ku, Sonenstein, Pleck,
1992, cit. dle Stehlíkové, Procházky, Hromady, 1995, s. 12).
Podle údajů Deishera "je až 10% mladých lidí ve věku do 20 let převážně
či exkluzivně homosexuálních" (Deisher, 1989, cit. dle Stehlíkové,
Procházky, Hromady, 1995, s. 12).
Podle výzkumu Kinseyho "28% dotázaných žen přiznalo, že alespoň jednou
prožívaly erotické city vůči jiné ženě, 19% žen, které dosáhly věku 40
let, mělo alespoň jeden faktický homosexuální pohlavní styk... Výlučně
homosexuální život vedlo 1% žen" (Kinsey, Pomeroy, Martin 1953, cit. dle
Stehlíkové, Procházky, Hromady, 1995, s. 12).
V České republice bylo podle studie z roku 1994 z reprezentativního
souboru homosexuálně orientováno 0,4% mužů a 0,3% žen (Weiss a spol.,
1994).
Rozdílnost těchto údajů může mít různé příčiny jak v metodologii
výzkumů, tak i obecně společenské. Pokud je výzkum prováděn v homofobním
klimatu společnosti, nelze jej pokládat za reprezentativní. Studie v
České republice byla prováděna necelé čtyři roky poté, co byla
zaregistrována první organizace homosexuálů a po stránce právní
sjednocena věková hranice pro dobrovolný sexuální styk homo- i
heterosexuálů. Lze předpokládat, že mnozí z respondentů v anonymním
dotazníku za těchto podmínek svoji orientaci nepřiznali a otázkou je,
nakolik ji přiznali i sami sobě. Navíc nelze definovat u každého jedince
jeho sexuální orientaci jednoznačně (viz. kapitola 2.2).
Údaj o četnosti homosexuality v populaci je nejčastěji uváděn jako 4% u
mužů a kolem 1 % u žen, předpokládá se tedy, že lesbiček je méně než
gayů. Tato situace je zřejmě způsobena tím, že lesbičky jsou méně
nápadné svému okolí, lépe unikají pozorností než homosexuální muži a
"vzhledem k pasivitě ženské heterosexuální role je jejich homosexualita
snáze maskovatelná v manželství, kde se skrývá pod diagnózami sexuálních
poruch" (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992, s. 25).
Domnívám se, že není důvod, proč by měla být četnost homosexuality,
respektive homosexuální orientace u žen, méně četná než u mužů.
Diskutabilní je spíše otázka, nakolik se liší četnost homosexuálního
chování u mužů a žen.
Vyjdeme-li z předpokladu, že lesbických žen jsou v populaci 4%, pak z
počtu žen v ČR starších patnácti let, což je podle posledních
statistických údajů5) 4 398 472 žen, Ize předpokládat, že problém
homosexuality se (mimo příbuzných a rodičů homosexuálů) osobně týká
zhruba 176 tisíc žen starších 15 let v ČR. Například jen v Praze Ize
předpokládat 21 900 lesbických dívek a žen.Homofobní skupiny a jedinci
===========================
Fašizoidní skupiny (skinheads apod.)
Ostatní xenofobní skupiny
Náboženští fanatici
Někteří příslušníci slušných nebo zdánlivě slušných náboženských či
politických skupin (Tollner, Šojdr)
Skrytí homosexuálovéObrana proti homofobii
======================
Kluby, skupiny, spolky - GLB organizace
Ochrana osobnosti - osobní údaje, osobní svoboda, zákony a postupy
proti násilí
Instituce registrovaného partnerství
Osvěta (projekt tolerance apod.)
Poradenství - psychosociální a jiné služby
Zvládnutí procesu "coming out"Homofobie v historii
====================
přírodní a primitivní národy - různé postoje
Řecko - homosexualita je považována za normální, integrována do
společnosti; Lesbos - Sapfó
sbírky dal papež Gregor VII v roku 1073 zničit
Řím - široká tolerance
Ortodoxní náboženské státy - různé postoje od snahy absolutně vymítit
homosexualitu až po značně tolerantní přístupy
České země - Karel IV - popravy homosexuálů
2. svět. válka - pronásledování a kriminalizace homosexuálních osob -
označení : červený torjůhelník
Británie - případ Alana Turinga
Československo - zrušení trestnosti homosexuality novelou trestního
zákoníku v r. 1960 - platný od r. 1961

Neúspěšné pokusy o "léčení" (někdy drastické) - psychoterapie
podporovaná LSD, lobotomie

1973 - zrušení homosexuality ze seznamu diagnóz
90. léta - začíná se zavádět instituce registrovaného pratnerstvíPolitika a homofobie
====================
Homofobní bývá krajní pravice, levice je obvykle tradičně zaměřena
proti homofobii.

Hlasování o RP v Parlamentu ČR : KSČM 97%
ČSSD 57%
US 57%
ODS 34%
KDU-ČSL 1%
SPR-RSČ 0%