FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ Č. 2

 

Obsah:

 

1.      Informace o přípravách  XV.SFMS

2.      Doporučení, jak se připravit na účast v Anti-imperialistickém tribunálu

 

 

INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH  XV. SVĚTOVÉHO FESTIVALU MLÁDEŽE A STUDENTSTVA

 

 

·        500 000 příslušníků alžírské mládeže a studenstva se účastní  procesu výběru delegace z hostující země. 

·        Po provedení tréninkového kurzu pro průvodce a tlumočníky, s asi 400 lidmi, alžírský Národní přípravný výbor (NPC) odstartoval kurz pro 1500 technických zaměstnanců, kteří budou pracovat pro Festival. Všichni účastníci kurzů byli vybráni z mládeže a studenstva, které se dobrovolně přihlásilo k práci pro XV. SFMS.

·        10. července 2001 navštívil ministr mládeže a sportu Alžírska hlavní stan Mezinárodního organizačního výboru. Tlumočil závazek alžírské vlády pokračovat v podpoře realizace XV. Světového festivalu mládeže a studenstva v Alžíru.

·        Alžírský NPC oznámil, že pozval k účasti na XV. SFMS mládež z Kabily.

·        Portugalský NPC se rozhodl pomoci NPC Východního Timoru poslat delegaci, která se bude poprvé účastnit festivalového hnutí potom co se Východní Timor stál nezávislým.

·        V americkém regionu byly zformovány 3 nové NPC, jmenovitě v Argentině, Mexiku a Panamě.

·        Delegace z Kuby zahrnuje více než 230 studentů z 51 zemí celého světa studujících na ostrově.

·        Studenti z Haiti, v posledních dnech, vyvinuli velké úsilí  ohledně procesu mobilizace, takže jejich ostrov může být zastoupen na Festivalu.

·        NPC Jižní Afriky se rozhodl poslat na Festival charter s 200 delegáty.

·        NPC z Cote d’Ivoire (Pobřeží slonoviny) se rozhodl zvýšit svou delegaci  z 15 na 150 lidí. NPC Angoly zvětšil delegaci ze 65 na 150. Počty z dalších NPC v Africe a na Středním východě jsou  zatím pracovní, aby získaly  více delegátů  pro tento první SFMS v africkém  a arabském regionu.

·        Řecký NPC a četné další NPC v Evropě jsou zaměstnány pomocí delegacím z Balkánu, aby se tyto delegace nacházející se ve speciálně těžké situaci zúčastnily Festivalu.

·        Ambasáda Vatikánu v Alžíru informovala alžírský NPC, že Vatikán vyšle delegaci 250 mladých křesťanů k účasti na XV. SFMS.

 

Doporučení, jak se připravit k účasti na Anti-imperialistickém tribunálu

 

Anti-imperialistický tribunál je jednou z nejdůležitějších a tvůrčích aktivit Festivalu. Čas postavit imperialistické síly/vlády před soud, tribunál bude příležitostí vyvolat u mladých  připravenost na anti-humánní podstatu imperialismu a jeho skutečnou hrozbu lidstvu, přichystat a obohatit jejich informace, argumenty, svědectví, které můžou být použity mládeží a studentskými organizacemi v jejich každodenním boji proti imperialismu;

 

Jak bude tribunal pracovat?

 

1.      Tribunál bude pracovat jako soud  soudící všechny druhy kriminálních činů spáchaných imperialistickými silami proti lidu celého světa v minulosti a přítomnosti. Za kriminální činy můžou být považovány vyvolání války, vojenské intrervence, okupace, represe, masakry, vraždy, použití zbraní hromadného ničení, ekonomická embarga a blokády, vykořisťování a zabraňování vývoji, destrukce okolí, atd;

 

2.      Presidium se bude skládat z prominentních osobností, jednoho člena za každý region a člena (členů) Mezinárodního organizačního výboru. Presidium bude fungovat během zasedáních jako “soudce”.

 

3.      Všechny delegace mohou předložit “důkazy” na  určitý kriminální čin imperialismu Tribunálu. Účastníci budou působit během slyšení jako “žalobce”. Presentace musí zahrnovat přehled kriminálních činů, argumenty a svědectví. Účastníci můžou používat během slyšení také fotografie, grafická znázornění nebo video ukázky prezentující jejich svědectví.

 

4.      Jestliže si delegace předkládající případ přeje tak může připravit a jmenovat člověka (několik lidí), který (kteří) během slyšení v jejich případě bude (budou) působit jako  “právník (právníci)” obžalovaného. Odepření “právníka” nemůže být  přijato  bez dohody s žalující delegací.

 

5.      Všichni další účastníci obžaloby na zasedání, můžou hrát v každém z případů roli “svědka” a “poroty”. 

 

6.      Při  zahajovacím ceremoniálu, po otevření diskuse  Presidiem, Tribunál bude startovat registrací všech “případů”, které budou chtít  účastnící se delegace představit Tribunálu. Slyšení bude prováděno u každého případu odděleně, jeden po druhém. Jestliže bude nutné, Presidium může aplikovat pro slyšení na každý případ časový limit.

 

7.      Psaná podání předložená delegacemi můžou být použita Mezinárodním organizačním výborem pro uveřejnění a pro zařazení do festivalových dokumentů.

 

8.      Tribunál bude ukončen přijetím verdiktu ke kriminálním činům imperialismu a seznamem navržených postupů. Koncept verdiktu bude připraven Presidiem.

 

Co by si měly národní delegace připravit k účasti na Anti-imperialistickém tribunálu?

 

1.      Připravit svůj svazek(y) na “případ”, který bude představen Tribunálu. Svazek by měl obsahovat,  kromě jiného, název podstaty kriminálního činu, vysvětlující argumenty a důležitá svědectví. Svědectví můžou být také připravené z fotografií, grafických znázornění nebo videí. Je vhodné, aby svazek byl předložen v písemné podobě

 

2.      Žalující  delegace si mohou přát připravit a jmenovat svého právníka pro obhajobu. Právník může používat argumenty užíváné imperialistickými silami k ospravedlnění své politiky a svých činů. Žalující delegace by si měla  připravit opačné argumenty odhalující kriminální povahu imperialistické propagandy.

 

3.      Ty delegace, které chtějí představit “případy” Tribunálu jsou žádáni, aby informovaly Mezinárodní organizační výbor před 31. červencem 2001 o svém záměru, názvu své žaloby, času a zařízení potřebném pro jejich prezentaci.

 

International Organising Committee