PROGRAMOVÉ DOKUMENTY KSM

ZE STANOVISEK

 Ke vstupu ČR do NATO K agresi NATO vůči SRJ K drogové problematice

 K rezoluci  proti Kubě

K průběhu protestů proti MMF a SB

K zadržení Pilipa a Bubeníka na Kubě

K připravovanému summitu NATO v ČR

Z REZOLUCÍ

Proti MMF

Prevence místo  represe

q       Charakteristika KSM

q       Politická deklarace Světové federace demokratické mládeže

q       Minimální program KSM pro ČR

 

STANOVY KSM

členské organizace WFDY

(Zpět na hlavní stránku)

 


Komunistický svaz mládeže je samostatná, dobrovolná, mládežnická organizace, vycházející z učení Marxe, Engelse, Lenina a navazující na pokrokové tradice celosvětového mládežnického hnutí.

Usiluje o překonání kapitalismu a jeho nahrazení sociálně spravedlivým systémem, socialismem, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické - beztřídní, kde všestranný a svobodný rozvoj každého jednotlivce je základem pro svobodný rozvoj všech, kde rozvoj člověka a společnosti nebude zajišťován ani na úkor životního prostředí, ani na úkor jednotlivých národů (což je možné na základě odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazením vlastnictvím výrobních prostředků společenským).

Komunistický svaz mládeže je plnoprávným členem nevládní organizace - Světové federace demokratické mládeže (WFDY), která hájí zájmy mládeže již od roku 1945, má status poradce OSN (ECOSOC) a operační vztahy s UNESCO.

Mezi základní programové dokumenty KSM tudíž patří i Politická deklarace WFDY, která je mezinárodním programem KSM:

ñ


POLITICKÁ DEKLARACE

Světové federace demokratické mládeže

z 15. shromáždění WFDY, Kypr, 26 - 31. 1. 1999

My, reprezentanti mládežnických organizací, jež se sešli 28. - 31. ledna 1999 na Kypru při příležitosti 15. shromáždění Světové federace demokratické mládeže, prohlašujeme následující:

 

Úvod

1. Od 14.shromáždění WFDY před 4 lety se svět dostal do velmi kritické situace a prošel mnoha změnami a vývojem. Světový imperialistický systém vyvolává mezinárodní finanční a politické aféry a krize na regionální i národní úrovni.

2. Politika imperialistické nadvlády zintenzívněla zvláště po rozpadu SSSR a sociálněekonomických změnách v zemích východní Evropy. Globalizace ekonomiky se stává nástrojem nadvlády mezinárodního kapitálu nad lidmi a národy. Světová bezpečnost je stále ohrožována. Narůstají konflikty, prohlubují se rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, mezi chudými a bohatými. Nezaměstnanost roste do alarmující míry, náboženský extremismus je na vzestupu, není řešen problém analfabetismu, životní podmínky se zhoršují pro většinu mladých lidí, lidská práva nejsou respektována a životní prostředí je v hlubokém úpadku. Imperialismus se stává stále agresivnějším. USA se chovají jako světový četník a zasahují do vnitřních záležitostí jiných zemí v zájmu imperialismu. OSN stále zlehčuje závažnost těchto problémů a stává se tak kamufláží americké zahraniční politiky.

3. V reakci na hlubokou krizi posilují pokrokové a mírové síly ve světě a jsou silnější než dříve. Proti tomu staví imperialismus nové síly. Dopad neoliberální politiky ostře pocítily mnohé části světa a změnil životy mladých lidí na celém světě. Mladí lidé se staví na odpor a protestují proti nezaměstnanosti, chudobě, válce, nerovnosti atd.

4. My, mladí muži a ženy všech ras a národů, se zavazujeme zaktivovat naší federaci do konce 2.tisíciletí. Chceme vybudovat svět míru, bez jaderných zbraní, založený na sociálních právech, mezinárodní spolupráci a trvale udržitelném rozvoji, kde středem pozornosti bude člověk, nikoli zisk. Jsme pro mezinárodní solidaritu, mír, přátelství, respektování lidských práv (práv mladých zvláště), demokratizaci mezinárodních vztahů a svět bez imperialistické nadvlády. Proto se organizujeme v našich zemích a snažíme se o více mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností.

5. Příchod třetího tisíciletí přináší možnost vybudování lepšího světa, v němž bude moci každý volně žít, najít si odpovídající vzdělání a práci, plně rozvinout svůj potenciál, mít čas pro kulturu, podílet se na demokratickém rozhodování, starat se o rodinu a přátele, prosazovat svá kulturní a národní práva ve své zemi, komunikovat s ostatními a využívat jejich zkušeností, realizovat se o osvobodit se od diskriminace. WFDY upevňuje svůj směr přijatý 14.shromážděním v Lisabonu, v lednu 1995, působit jako mezinárodní, nevládní mládežnická organizace s pokrokovým politickým charakterem a antiimperialistickou povahou, směřující k prosazování jednoty mezi demokratickými, levicovými, politickými a jinými mládežnickými organizacemi, pro mír, mezinárodní solidaritu, rozvoj a řešení problémů mladých.

I. Mládež v podmínkách "nového světového pořádku"

6. WFDY poznamenává, že to, co je nazýváno "nový světový pořádek", má negativní dopad na životy většiny mladých lidí na světě.

7. WFDY poznamenává, že hegemonie USA ve světě stále sílí. Politika imperialistické nadvlády byla světu vnucena násilím za pomoci MMF a SB.

8. WFDY poznamenává, že RB OSN je pod kontrolou USA.

9. WFDY poznamenává, že nový světový pořádek se skládá z podpory militarismu, včetně zachování a modernizace jaderného arzenálu USA, expanze NATO a vojenských aliancí, zločinných vojenských útoků proti suverenitě zemí a z nepřetržitého zbrojení.

10. WFDY poznamenává, že politika globalizace a neoliberální politika zplodila nové nástroje imperialistické nadvlády, jako jsou nové ekonomické aliance nebo diskriminující mezinárodní obchodní dohody, zbavující lidi jejich demokratických práv a suverenity. Globalizace ekonomiky znamená monopolizaci ve světovém měřítku, větší svobodu pohybu kapitálu, větší vykořisťování, nadnárodní monopoly starající se jen o maximální zisk, umělé vyvolávání konkurenčního boje, což bude mít za následek miliony obětí.

11. WFDY poznamenává, že mezinárodní obchodní dohody zasahují rozpočty států, které proto omezují výdaje na sociální oblast, zdravotnictví a vzdělání jako východisko. Nejhůř se situace vyvíjí v Asii, Rusku a Latinské Americe, což svědčí o nesmyslnosti neoliberální politiky a její "šokové terapie".

12. WFDY poznamenává, že se v posledních letech prohloubila nerovnováha mezi severem a jihem, chudými a bohatými, mezi těmi, kdo mohou a mezi těmi, kdo nemohou využívat vyspělou technologii. Je to ostuda pro lidskou společnost, která směřuje do 21.století a přitom téměř všude převažují hlad a chudoba. 6milionů dětí v roce 1997 zemřelo hlady, 1.5miliardy lidí nemá přístup k pitné vodě, minulý rok bylo 2.7 milionu mladých lidí pod 25 let nakaženo virem HIV, z toho 90% v rozvojových zemích.

13. WFDY poznamenává, že nový světový pořádek a proces globalizace má negativní dopad na lidský rozvoj, zvláště u mladých lidí: je vysoký poměr nezaměstnanosti, příležitost ke vzdělání je malá a životní prostředí je devastováno. Války, místní konflikty a národní střety stále ohrožují všechny kontinenty. Lidská práva jsou porušována ve všech částech světa jak vládami, tak jinými skupinami.

II. WFDY se zavazuje, že bude bojovat za práva mladých a za svět bez imperialistické nadvlády

14. Jsme pro globalizaci lidské civilizace ve prospěch lidskosti, ne ve prospěch mezinárodního kapitálu. Bojujeme za svět, v němž sociální poměry budou umožňovat každému rozvíjet svůj potenciál a své možnosti. Je to naše vize, ale ne sen, neboť současné znalosti a technologie jsou dostačující k tomu, aby to bylo možné. Proto:

15. WFDY odsuzuje existenci jaderných zbraní. WFDY je pro mezinárodní dohodu o snížení počtu jaderných zbraní zahrnující rozhodnutí o konkrétním datu jejich eliminace. Jsme pro zákaz jaderných testů a zastavení veškerého rozvoje jaderného arsenálu. Jsme také pro eliminaci všech zbraní hromadného ničení.

16. WFDY odsuzuje všechny pokusy o narušení národní suverenity států. Nemůžeme přihlížet, jak jsou lidé ponižováni, zbavováni národní suverenity nebo trpí pod ekonomickými sankcemi. Nejen proto, že to nepřináší "očekávané východisko", ale také proto, že skutečnými obětmi jsou prostí lidé a mládež. WFDY odsuzuje všechny zvláštní územní zákony, které používá USA, jako jasné porušení mezinárodních zákonů a demokratických principů. Jsme pro ukončení americké blokády vůči Kubě, jak se požaduje v usnesení generálního shromáždění OSN. Stále udržujeme svou podporu boji za nezadatelná práva na sebeurčení a demokracii proti všem formám vnějších zásahů.

17. WFDY odsuzuje okupaci území, která je jasným porušením Charty OSN a všech rezolucí OSN. Všechny rezoluce OSN mohly být uplatněny osvobozením Izraelem okupovaných území v Sýrii a Libanonu a ustanovením nezávislého Palestinského státu. Izraelská nadvláda mohla být zrušena podle dohody z Osla. Jsme také pro uplatnění rezolucí OSN v Západní Sahaře, Východním Timoru a Kypru. Podporujeme právo lidí bojovat proti okupaci všemi dostupnými prostředky.

18. WFDY odsuzuje vyvolávání občanských válek a místních konfliktů kvůli strategickým zájmům imperialistických sil. Jsme pro nové cesty podpory světového míru a bezpečnosti, založené na politickém a demokratickém řešení místních konfliktů, dialogu a vyjednávání, zahrnující závazky mezinárodní společnosti zaručovat lidem právo na rozvoj.

19. WFDY odsuzuje nezájem mezinárodní společnosti o boj proti bídě a chudobě. Požadujeme, aby velká část finančních prostředků byla použita na boj proti bídě, hladomoru a velké chudobě. Jak uvádí UNICEF ve své zprávě pro rok 1998, "když světová ekonomika vyprodukuje 77miliard amerických dolarů denně, tak problém není v nedostatku prostředků." 4.3miliardy lidí na světě žije s méně než dvěmi dolary na den, ale jiní, kteří jsou schopni utratit milion dolarů za den, vlastní jmění, které se rovná 10% obratu světové ekonomiky za rok. V jižní Asii každé druhé dítě a v Africe každé třetí dítě trpí podvýživou. Ale nejbohatší země věnují pouze 0.27% svého HNP na pomoc rozvojovým zemí, když by k zažehnání podvýživy stačilo 0.7% jejich HNP.

20. WFDY odsuzuje diktaturu neoliberalistických ekonomických teorií a politik, ve všech verzích, které způsobují divokou konkurenci mezi lidmi, porušování práv a postavení pracujících, radikální redukci pracovních příležitostí a nestabilitu pro mladé lidi. Požadujeme odstranění zahraničního dluhu rozvojových zemí, jelikož dluh rdousí všechen lid a násilně ho zavazuje plnit zájmy věřitelů. Odsuzujeme strukturální přizpůsobovací plány používané k útokům na veřejný systém služeb a ovlivňující národní ekonomiky.

21. WFDY odsuzuje korupci vládnoucích tříd v některých zemích a volá po demokratickém dozoru nad managementem mezinárodní finanční pomoci.

22. WFDY odsuzuje nezaměstnanost mládeže a podzaměstnanost. Obrovské zisky zaměstnavatelů musí být použity k vytvoření dlouhotrvajících prací, k zvyšování platů, k stimulaci vnitřní spotřeby, k zlepšení pracovních podmínek, k redukci pracovního času a ke garanci dostatečného rekreačního času pro všechny. Požadujeme stálou, plnohodnotnou práci s úplnými právy pro všechny mladé lidi.

23. WFDY odsuzuje použití kapitálu na spekulace na trhu cenných papírů namísto reinjekcí do reálné ekonomiky. Spekulativní šmelina má být těžce zdaněna! Podporujeme návrh nositele Nobelovy ceny za ekonomii Jamese Tobina, že 0,1% kapitálových transakcí na trhu cenných papírů by dostatečně (166mld US ročně) financovalo světový fond rozvoje.

24. Vzdělání musí být prioritou, právě tak jako vykořenění negramotnosti, jelikož rovnost je garantována zpřístupněním vzdělání. Privatizace rozsáhlých sektorů vzdělání není schopna pozvednout generální úroveň vzdělanosti, ale jen zhoršit výběr a sociální nespravedlnost. Přístup na univerzity je stále více a více dražší, jelikož vyšší vzdělání je stále více společnou potřebou dneška. 10% světových vojenských výdajů by mělo být věnováno na rozvoj vzdělávacích systémů ve všech zemích.

25. WFDY odsuzuje veškerou diskriminaci žen. Dnes je čas pro rovnost pohlaví ve všech oblastech života. Navíc je podpora statutu žen podmínkou pokroku ve všech společnostech. Požadujeme plnou rovnost pro ženy doma, na pracovištích a v sociálním a politickém životě, přístup k dětské péči a plná sexuální a reprodukční práva.

26. WFDY odsuzuje znovuposilování fašismu a rasismu, různé formy fundamentalismu, sionismu spolu s variacemi diktátorských režimů. Jsme přesvědčeni, že dohoda s různými druhy fašistických sil je pouze živením jejich expanze, proti nim se musí uskutečnit totální boj, včetně implementace takové politiky, která by řešila konkrétní problémové oblasti mladých lidí.

27. WFDY odsuzuje všechny druhy diskriminace. Imigranti, domorodci, uprchlíci a všechny menšiny musí mít rovná práva a plné občanství.

28. WFDY odsuzuje odchýlení OSN od velkých myšlenek a počátečních Cílů, její zneužití imperialistickými mocnostmi. Jsme přesvědčeni, že OSN musí být demokratizována a reformována, musí se zlepšit rovnost ve vzájemných vztazích mezi členskými zeměmi a musí být zamítnuty dvojí normy. Navíc, OSN musí konkrétními kroky směřovat k podpoře práv mládeže, jako např. prostřednictvím Světového fóra mládeže OSN, inicializací procesu směřujícího k mezinárodní Konvenci práv mládeže, jmenováním speciálního zpravodaje práv mládeže a organizováním světových konferencí spojených národů o právech mládeže a účastí všech mládežnických organizací. Chceme, aby se mladí a jejich organizace podíleli na rozhodování OSN ve všech oblastech, které se týkají zájmů mládeže.

29. WFDY vyjadřuje velký zájem o budoucnost planety a vede rozhodný boj proti degradaci prostředí a ekologické destrukci. Hlavní příčina nebezpečí je stále vzrůstající honba za ziskem využitím přírodních zdrojů. CO se týče tzv. Světové konference OSN v Riu o životním prostředí, bohaté země a mezinárodní společnosti (TNC nebo MNC), které aktuálně jsou nejhoršími znečišťovateli životního prostředí, mají velkou odpovědnost v oblasti redukce výstupů toxických substancí a musí pomoci rozvojovým zemím v přístupu k modernímu ekologickému pojetí produkce a odstranění plýtvání.

30. WFDY odsuzuje největší farmaceutické trusty, které drží monopol ve světovém zdravotnictví, vybírají si, které látky vyvinou, podle očekávaného zisku. AIDS pandemie, která je tlumena malým pokrokem v rozvinutých zemích, stále více a více zjizvuje chudší část planety. Absolutní prioritou musí být zajištění základních zdravotních podmínek pro všechny lidi všech zemí. Musí být podporováno reprodukční zdravotnictví.

31. Musí být vyhlášen globální boj proti drogám. Jsme unavení z pohledů na naše přátele a sousedy, kteří umírají předávkováním, zatímco dodavatelé se volně pohybují. Voláme po potrestání vojenských institucí, bank, finančníků a vlád, které mají prospěch z drogového obchodu. Požadujeme program drogové léčby pro toxikomany.

32. WFDY odsuzuje porušování lidských práv vládami a organizacemi, podpora lidských práv je základní úkol k rozvoji mírové kultury. Nemůžeme akceptovat, že 50 let od Všeobecné deklarace lidských práv lidé v mnoha zemích trpí jejich pokračujícím porušováním.

34. WFDY odsuzuje monopolizaci mínění pomocí komunikací. Požadujeme právo na svobodnou veřejnou kontrolu médií a tisku jako reálnou alternativu k monopolům korporačních médií. Požadujeme, aby mladí lidé slyšeli své hlasy, měli svobodné, positivní vzdělávací a zábavné programy bez vlivu korporačních propagátorů.

III. WFDY a perspektivy mezinárodního hnutí mládeže

35. Sníme a bojujeme za svět bez imperialistické dominance, vyvážený a spravedlivý pro všechny, a chceme ho budovat. Není to snadný úkol, jelikož výkonné zájmy jsou k nám v opozici a protože jsme různí. Hledáme další alternativy. Jsme připraveni mluvit s každým, abychom našli cestu slibného pokroku, malého či velkého, v životních podmínkách mladých lidí. Jsme připraveni se spojovat, abychom byli silnější v našich akcích. Jestliže můžeme akceptovat naší různorodost jako klad a ne jako překážku, můžeme být dost silní pro zavedení hlubokých změn.

36. 14.světový festival mládeže a studentstva konaný na Kubě v srpnu 1997, kterého se zúčastnilo více než 12000 mladých lidí ze 136 zemí, odrazil konkrétní potřebu jednat společně. Ačkoliv bylo vysloveno mnoho pochyb o naší vlastní způsobilosti organizovat pokrokové mládežnické hnutí, ať již na velkém shromáždění ,na různých debatách, večerech solidarity, při brainstormingu, úspěšně jsme uskutečnili nejdelší mládežnickou slavnost desetiletí a ukázali, že existuje velký prostor v čele celého pokrokového mládežnického hnutí bojujícího nebo vyjadřujícího požadavky naší doby.

37. WFDY je pyšná, že přinesla, v době 50.výročí, také příspěvek k mezinárodnímu mládežnického hnutí. Jsme velmi ochotní jít dále, společně se všemi, kteří chtějí posilovat spolupráci mládeže. Toto je naše výzva.

38. Skutečně, všechny společnosti se vyvíjejí, nejen kvůli ekonomické globalizaci a pokračující imperialistické dominanci, ale také kvůli mnoha hnutím, v kterých mladí často hrají největší roli, a které jsou konkrétní výzvou dnešnímu způsobu politiky a žádostí za více péče směrem k mladým lidem. Rodí se konkrétní odpor proti nové formě imperialismu.

39. Růst odborového hnutí ve všech zemích, hnutí nezaměstnaných v Evropě, hnutí bezdomovců v Latinské Americe, povstání proti plánům MMF v Asii, světová hnutí proti dětské práci,proti rasismu a fundamentalismu, proti AIDS, za rovnost pohlaví, proti všem druhům diskriminace... to je několik příkladů pokrokových požadavků vyslovovaných mládeží a lidmi. WFDY je odhodlána důkladně kontaktovat tyto hnutí, zvýšit přímé dialogy mezi mladými lidmi, realizovat projekty i na "zelené louce" a připravovat výměny konkrétních záležitostí mládeže.

40. Při našem 15. shromáždění jsme si potvrdili, na základě činnosti od 14. shromáždění, že WFDY má právo se identifikovat jako politická organizace s antiimperialistickým charakterem, spojená pevně s mládežnickým hnutím. Nyní můžeme říci, že existence WFDY a charakter je zajištěn, zachovává způsobilost mezinárodního mládežnického hnutí a rozvoj mezinárodního festivalového hnutí.

41. Je to velký úspěch, že WFDY umožňuje plánovat nové průběhy v zlepšování antiimperialistické světové sítě mládeže a činit naše antiimperialistické vazby použitelnější, konkrétní, dynamické a otevřené, které slouží mladým lidem. Proto WFDY usiluje o širokou síť progresivních mládežnických organizací, které mají zájem na spolupráci na společné bázi vztahující se k právům mládeže.

42. WFDY usiluje být služebníkem solidarity, odrážet a koordinovat kampaně probíhající na národní úrovni ve všech problémech mladých a soustředit se na mezinárodní podporu. Jeho kanály komunikace, publikace, mail a Internet jsou určeny pro solidární informace. Konkrétní akce jako mírové karavany, mezinárodní mládežnické campy, mise hledající fakta a další jsou organizovány s cílem zajistit co nejširší účast.

43. WFDY usiluje o silnější kooperaci a koordinaci mládežnických organizací na regionálních a subregionálních úrovních na základě společných zájmů.

44. WFDY hledá těsné vztahy s různým mládežnickým a studentským hnutím za účelem ochrany práv mládeže. Vyzýváme ke spolupráci se všemi mezinárodními mládežnickými organizacemi, mimo rasistických a fašistických, založenými na nezávislosti a vzájemném respektu. Připomínáme naše zapojení v strukturách OSN jako potvrzení požadavků světového mládežnického hnutí a spolupráci s institucemi OSN na programech týkajících se mládeže.

45. WFDY si je vědoma svých závazků k festivalovému hnutí, takže 15. světový festival mládeže a studentstva se bude konat v náležitém čase a na jeho podstatných principech. Festivalové hnutí má široký potenciál, představuje více reprezentativních masových platforem demokratické a pokrokové mládeže a studentských organizací, usiluje o dialog a porozumění založeném na společných universálních zájmech a na ulehčení spolupráce a na možných spojených konkrétních akcích na různých úrovních. Proto budeme věnovat naše hlavní úsilí na zabezpečení jeho pokračování.

46. WFDY žádá po OSN a všech vládách, aby poslouchaly hlas mladých a braly tuto politickou deklaraci právě jako za základ politiky a programů pro mládež.

47. Právě tak jako předešlé generace, když založily WFDY, se zavazujeme před koncem 3.tisíciletí, "že budeme pamatovat tuto jednotu", ukovanou v listopadu 1945, nejen dnes, nejen tento týden, tento rok, ale vždy, dokud nevybudujeme svět, o kterém sníme a za který bojujeme. Nikdy se nevzdáme. Tvrdíme, že máme právo účastnit se rozhodování a vyjadřovat naší sílu, že máme právo přinášet pokrokovou a humanistickou odpověď na hořící problémy dnešní doby.

ñ

 


Minimální program Komunistického svazu mládeže

Aby se snaha o vybudování sociálně spravedlivé společnosti stala reálnou, je nutné pro tento cíl získávat širokou podporu pracujících a mládeže, zejména v mimoparlamentních aktivitách. A nejen to. Je třeba je naučit bojovat.

 Komunistický svaz mládeže

1- otevřeně požaduje posilování demokracie a samosprávy směrem k socialistické demokracii, referendum na všech úrovních

2- otevřeně požaduje právo na práci, právo na první zaměstnání, 35-ti hodinovou pracovní dobu, aktivní politiku proti nezaměstnanosti (tvorba pracovních míst, veřejně prospěšné práce), zaměstnanecké rady v podnicích, vytvoření fondu zaměstnanosti, minimální mzdu ve výši 50% průměrné mzdy, 4 týdny dovolené pro všechny pracující, bez rozdílu věku, valorizaci sociálních, důchodových dávek 2x ročně, otevřeně požaduje sepjetí učňovského školství s praxí, stop diskriminaci a zneužívání učňů

3- otevřeně požaduje právo na bezplatné a kvalitní, všestranné vzdělání, včetně zajištění levných a dostupných ubytovacích a stravovacích jednotek, soustavy výrazných žákovských a studentských dopravních slev, dotaci skript a VŠ učebnic, učebnice na ZŠ a SŠ zdarma, účinný systém prospěchových a sociálních stipendií

4- otevřeně požaduje právo na bydlení, státní bytovou výstavbu ve výši minimálně 50 000 bytů ročně, nenávratné půjčky na byt až do výše 450 000 Kč, zvýšení státní podpory stavebního spoření na 7 500 Kč ročně, cenovou regulaci nákladů na bydlení

5- otevřeně požaduje právo na bezplatnou lékařskou péči, soustavu povinné preventivní péče, jednu zdravotní pojišťovnu, opatření proti předražování léčiv, dostupnou lázeňskou a rehabilitační péči, zastavení bodového hodnocení práce lékařů, 100% hygienickou a potravinářskou kontrolu výrobků a služeb

6- otevřeně požaduje plošné dětské přídavky, levné novomanželské bezúročné půjčky, státní dotace některého dětského zboží, cenově dostupné jesle a školky

7- otevřeně požaduje účinný systém prevence v oblasti kriminality, drogové problematiky, vyhlašuje nesmiřitelný boj drogám; vyhlašuje nesmiřitelný boj všem projevům fašismu, nacionalismu, rasismu, xenofobie, diskriminace jakožto typickým projevům kapitalistické společnosti

8- otevřeně požaduje dostatečné množství cenově i místně dostupných zájmových, kulturních, sportovních kroužků, klubů, středisek, vrácení rozkradeného majetku SSM dětem a mládeži

9- považuje NATO za zločineckou organizaci a proto odmítá a neuznává současné členství ČR v NATO a bude proti NATO a jiným imperialistickým paktům a uskupením vždy bojovat a usilovat o vystoupení ČR z NATO a jeho zrušení, zároveň považuje snahy o rozšíření EU za snahy o vytvoření Evropu kapitálu, nikoliv Evropy lidí a z tohoto důvodu odmítá členství ČR v kapitalistické EU, podporuje snahy o internacionální spolupráci při vytváření socialistické Evropy

10- otevřeně prosazuje důslednou ekologickou politiku, ozdravení životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj

 

KSM usiluje o spolupráci se všemi pokrokovými organizacemi, občanskými sdruženími, skupinami, které o spolupráci stojí. Zároveň usiluje o vytvoření zastřešujícího socialistického bloku mládeže, jehož cílem bude svržení kapitalismu. KSM se hlásí k podpoře politiky KSČM (s tím, že si vyhrazuje právo veřejně kritizovat postoje KSČM, které by mohly vést k odklonu od myšlenek vybudování spravedlivé socialistické společnosti).

Zavazuje se, že kromě prosazování programu bude dále

- osobní agitací získávat mladé lidi pro program KSM

- samostatně či ve spolupráci s dalšími subjekty organizovat protestní akce proti všem krokům vlády či společností, které mají negativní dopad na životní úroveň většiny obyvatel

- podporovat aktivity vedoucí ke znovusblížení Čechů a Slováků, podporovat myšlenku znovusjednocení Československa

- podporovat aktivity vedoucí k internacionalismu pracujících po celém světě v duchu hesla – Proletáři všech zemí, spojte se!

- odmítat jakoukoliv politiku ústupků vůči imperialistickým orgánům (mimo jiné MMF, EU, SB), vůči Německu v otázce tzv. Sudetských Němců či Benešových dekretů

- podporovat zájmovou a dětskou činnost, ať již formou pořádání dětských a mládežnických táborů, vedením dětských a mládežnických organizací, pořádáním dalších zájmových a sportovních aktivit

 

KSM nemíří k minulosti, ale do budoucnosti.

Cesty z dnešní globální krize vedou dvě:

Socialismus nebo barbarství!

 

ñ

 

 

Prohlášení k situaci v Jugoslávii

 

 

            Komunistický svaz mládeže jednoznačně odmítá vměšování NATO do vnitřních záležitostí suverénního státu Jugoslávie.

Vojenská intervence NATO do Jugoslávie nemá mandát RB OSN, je v rozporu s mezinárodním právem, s Chartou OSN. Situaci v Kosovu je třeba řešit diplomaticky, bez vojenského nátlaku a dle skutečných podmínek a událostí v této části Jugoslávie.

            KSM požaduje od sdělovacích prostředků pravdivý obraz situace v Kosovu, protestuje proti antijugoslávské propagandě založené na vojenské protisocialistické a protipokrokové doktríně NATO.

            KSM jednoznačně odmítá politiku "dělových člunů", kterou již celá desetiletí prosazuje převážně USA a pakty v jeho vlivu vůči tzv.pro USA strategickým oblastem. Mezi ně patří jak Střední Východ (nafta,...), tak Balkán (brána k Černému moři, brána do Asie). Ačkoliv jsou členské země NATO ve jménu "demokracie, západních hodnot, míru, lidských práv" kdekoliv a kdykoliv schopny použít bombardéry, vůbec jim nevadí, že např. členská země NATO, Turecko, porušuje nejen svým postojem vůči Kurdům základní lidská práva, že Turecko okupuje část  Kypru, že Nicosie je rozdělená stejně jako kdysi Berlín. Turecko je vskutku branou na východ a tak jsou na něho uplatňována jiná měřítka. Není to ojedinělý případ! V nedávné minulosti polofašistické režimy v dalších členských zemích NATO, v Portugalsku a v Řecku, také pro NATO žádnou překážkou nebyly! Ale když se k moci dostávala

levice, neváhalo NATO hrozit nejen ekonomicky, ale často i vojensky i vůči vlastním členům.

            KSM vidí v krizích posledních let i zvláštní úlohu Kohlova Německa. Jeho politika "Drang nach Osten", konzultovaná s dalšími tzv. "západními demokraciemi", přispěla uznáním Chorvatska nejprve k rozpoutání  jugoslávské krize, "mnichovským" způsobem pak k současnému vyhrocení situace v Kosovu. Ano, my jsme národem, který na vlastní kůži poznal, co to byl Mnichov 1938 a tak citlivě vnímáme podobnosti v Kosovu, jistě ne zcela náhodné. (Ostatně jsme na vlastní kůži poznali též rozdělení československého národa do dvou států, také o nás- bez nás, i v tom vidíme jistou roli Německa). Tzv. Sudetští Němci- Kosovští Albánci, v zájmu míru "odstoupení Sudet" v podobě Mnichovské dohody- v zájmu míru snaha o velkou Albánii či autonomii Kosova...

            Mnichov se v žádném případě nesmí opakovat! O žádném národě již nesmí rozhodovat národ jiný, tak je to psáno i v Chartě OSN, kterou uznávají všechny jak všechny státy NATO, tak i další země světa. Politika NATO tímto krokem jasně ukazuje, že NATO není zárukou svobody, bezpečnosti ani svým vlastním členům, že je pouze zárukou uplatňování mocenské politiky USA a také Německa.

            Nebuďme lhostejní k lidským osudům v Jugoslávii. Tím, čím trpí slovanské národy v Jugoslávii dnes, mohou trpět jiné národy, nejen slovanské, zítra. Spojem své síly v boji proti potencionálnímu agresorovi vůči skutečným lidských hodnotám, proti obhájci a strážci světového imperialismu, proti USA a NATO.

 

NATO neznamená mír! STOP válkám, STOP NATO !!!

 

 

KSM, leden 1999

ñ

ZÁKLADNÍ TEZE

KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE

KE DROGOVÉ PROBLEMATICE

 

 

 

1. KSM jasně dává přednost protidrogové prevenci místo represe. Je třeba odstraňovat sociální, společenské, ekonomické i politické příčiny užívání drog.

 

Základní důraz klademe na

* podporu zájmové činnosti mládeže, kroužků, klubů, mládežnických organizací, včetně odpovídajícího finančního zabezpečení

* důrazný boj proti nezaměstnanosti, chudobě, rasové i jiné diskriminaci (konkrétní opatření -viz program KSM), obzvláště u mladých lidí, kteří se po skončení studia nemohli zařadit do pracovního procesu(právo prvního zaměstnání)

* informační střediska o drogové problematice

* systém protidrogových léčeben

* předškolní a školní informování dětí a mládeže

* KOMPLEXNÍ VLÁDNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM

 

2. KSM odmítá legalizaci lehkých a těžkých drog. Drogy nejsou východiskem z problémů dnešní doby, ty je třeba řešit!

 

3. KSM se odmítavě staví k tzv. protidrogovému zákonu, jelikož

* klade důraz na represi místo na prevenci

* postihuje i oběti uživatele drog

* neřeší problém drogových mafií a bossů, větších dealerů

* může sloužit jako represivní složka proti organizující se levicové mládeži

KSM požaduje nesmiřitelný mezinárodní boj proti drogovým syndikátům.

 

4. KSM se zapojuje do přípravy protidrogové kampaně "PREVENCE MÍSTO REPRESE", kterou provádí společně s řadou dalších levicových mládežnických organizací.

 

 

STANOVISKO KSM K POLITICE  ČESKÉ VLÁDY  

OHLEDNĚ TZV. “PROTIKUBÁNSKÉ REZOLUCE”

V KOMISI OSN PRO LIDSKÁ PRÁVA

 

 

 

KSM odmítá protikubánskou rezoluci, kterou v Komisi OSN pro lidská práva navrhla Česká republika. Naše země se tak už poněkolikáté stala věrným sluhou a loutkou Spojených států. Podruhé se též propůjčila k činu, který odmítly, i přes nátlak USA, veškeré latinskoamerické země. Daná rezoluce je návrh vyzývající kubánskou vládu k respektování základních lidských práv a k zajištění nezávislosti soudního systému. ČR se tímto činem stala následovníkem USA, jehož rezoluce byla v roce 1998 výše zmíněnou institucí zamítnuta. Česká republika  spolu s Polskem  potom v následujících letech veřejně převzala úkol předložení a jednání o návrhu rezoluce proti Kubě. V roce 1999 tak byla rezoluce schválena poměrem hlasů 21:20, kdy z latinskoamerických zemí hlasoval pro jediný Ecuador, který týden poté za to dostal od MMF 2 mld. dolarů. Letos se to z podnětu Spojených států opakovalo.

KSM odsuzuje aroganci USA. Spojené státy jsou totiž zemí s nejmenším morálním oprávněním posuzovat situaci lidských práv kdekoli ve světě, a zvláště na Kubě.  To bylo mimo jiné dokázáno u Lidového soudu provincie Havana, kdy bylo důkazy a svědectvími doloženo 3478 případů úmrtí Kubánců a 2099 případů trvalé invalidity právě v důsledku politiky agresí Spojených států proti Kubě. USA byly stejným soudem také odsouzeny k úhradě materiálních škod ve výši 181,1 miliard dolarů. Spojené státy také zapomínají, že Valné shromáždění OSN přijalo již osmou rezoluci odsuzující genocidní politiku hospodářské, obchodní a finanční blokády uplatňované USA proti Kubě. Posledním stále živým příkladem je pak únos šestiletého kubánského chlapce Eliána Gonzálese, kterého americké úřady již  pět měsíců odmítají vydat jeho otci na Kubu.

KSM upozorňuje tzv. “ochránce lidských práv”, že Kuba neodmítá jakoukoli spolupráci dle zavedených mechanismů vycházejících z nediskriminačních základů  a udržuje kurz své bilaterální spolupráce na dané téma. Na důkaz toho by mělo být známo, že v červnu 1999 navštívila na pozvání kubánské vlády zemi zpravodajka Komise pro lidská práva a pro násilí na ženách paní Radhika Coomaraswamy. Kuba odpověděla na všechny žádosti o informace k údajným případům porušování lidských práv, která jí byly zaslány Komisí pro lidská práva. Kuba k dnešnímu dni nedluží žádnou zprávu orgánům ustanoveným jako mezinárodně smluvní nástroje lidských práv a je připravena projednat svou zprávu ve výboru pro odstranění diskriminace žen v červnu 2000 Kuba také nedávno podepsala dobrovolný protokol ke Konvenci o odstranění všech forem diskriminace žen.

KSM konstatuje, že jediným důvodem protikubánské rezoluce je poškodit pověst Kuby a vyvolat novou spirálu konfrontace a polarizace ve světě.

KSM odmítá embargo USA vůči Kubě, které kubánskému lidu způsobilo škody asi za 64 miliard dolarů a nedozírné následky na zdraví lidí.

KSM požaduje okamžité zrušení sankcí nejen proti Kubánské republice, ale i Iráku, KLDR a dalším zemím trpícím jenom proto, že provádějí politiku odporující zájmům světového četníka USA.

 

 

 

V Praze dne 18. 4. 2000

 

V Praze, 28. září

 

STANOVISKO KSM

K PRŮBĚHU PROTESTŮ PROTI MMF A SB

 

Komunistický svaz mládeže hodnotí odlišně akce proti MMF a SB  pořádané kampaní STOP MMF! a kampaní INPEG.

Hlavní akce kampaně STOP MMF!, pořádaná Komunistickým svazem mládeže,  proběhla v sobotu 23. 9.  Po demonstraci následoval pochod, který byl ukončen na Náměstí Míru. Dalšími akcemi kampaně byly: mezinárodní konference 24. 9., odborářské fórum 24. 9. a fórum revoluční mládeže  25. 9. a další mítinky menšího charakteru před i po 23. 9.

Akce INPEGu, které hodnotíme, se týkají hlavně pochodu 24. 9. z Letné na náměstí Republiky a velké akce 26. 9.

 

Komunistický svaz mládeže pozitivně hodnotí akce kampaně STOP MMF!, které proběhly naprosto v souladu se zákonem, bez jakýchkoliv konfliktů s příslušníky Policie ČR. Oceňuje, že v sobotu 23. 9. mohlo bezmála 4 000 účastníků nenásilnou formou vyjádřit svůj odmítavý postoj k politice MMF a SB. Oceňuje také nedělní mezinárodní konferenci, které se účastnili zástupci  17 komunistických stran a dalších mládežnických organizací.

 

Komunistický svaz mládeže kriticky pohlíží na organizační zajištění akcí INPEGu. Už při nedělní odpolední akci INPEGu, která proběhla v klidném duchu, se projevila absence pořadatelů a další pořadatelské služby. Zahraniční skupiny neměly zvolenou odpovědnou kontaktní osobu, která by byla s pořadateli v kontaktu a zajišťovala nenásilný průběh protestů mezi vlastními demonstranty. Neexistovaly alternativní varianty, co s ohromným počtem demonstrantů po skončení vlastní akce.  Tyto nedostatky se naplno projevily při protestech 26. 9.

Komunistický svaz mládeže odsuzuje násilnosti, rabování a drancování, agresivní útoky, které doprovázely některé protesty proti MMF a SB. Byť se tyto excesy týkaly jen malé skupiny demonstrantů (včetně možných provokatérů), poškodily celé protiimperialistické hnutí. Bylo úkolem „neexistující“ pořadatelské služby, aby s pomocí ostatních zabránily provokatérům v páchání násilí.

 

Komunistický svaz mládeže odsuzuje mediální kampaň, která je vedena globálně proti všem lidem, kteří mají jiný názor na fungování MMF a SB, než účastníci zasedání MMF a SB. Odsuzuje formu podávání informací o probíhajících protestech, kdy se média zaměřila pouze na vandalismus a rabování malých skupin, jejichž chování však bylo v naprostém rozporu s chováním velké většiny zúčastněných demonstrantů. Odsuzuje globální označování všech odpůrců MMF a SB jako násilníky a vandaly, kteří nemají vlastní názor. Odsuzuje též spojování nenásilných protestů, které organizoval a na kterých se podílel, s projevy agresivity úterního odpoledne a úterní noci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KSM k současným vztahům ČR a Kuby

posláno: ČTK, Metro, Právo, Dnes, Lidové noviny, Slovo, Hospodářské noviny, Večerka, Haló noviny, Vláda ČR, Kancelář prezidenta republiky

KSM ostře odmítá politiku vměšování se do vnitřních záležitostí suverénního státu, jako to dělá Česká republika v případě Kuby. Ostře odmítá přípravu rezoluce o “porušování lidských práv” na Kubě, kterou ČR spolu s Chile a Švédskem jako prodloužené ruce mocenské politiky USA chtějí předložit na letošním zasedání Komise pro lidská práva v Ženevě.

Zároveň vyjadřují plnou podporu kubánskému lidu v boji proti americkému agresorovi, který má na svědomí genocidu kubánského lidu, ztráty lidské i materiální. Dva zadržení čeští občané, včetně poslance Ivana Pilipa, se podporou tzv. “demokratické opozice” na Kubě, která je ve skutečnosti částí zločinecké organizace mající na svědomí mnoho lidské krve a utrpení (CIA včetně kubánské emigrantské kliky z Miami), dostali do střetu nejen s právem kubánským, ale také mezinárodním. Musí být připraveni nést za to důsledky.

Kuba není porušovatelem lidských práv a svobod. Naopak, je zemí mnohem demokratičtější než jsou země kapitalistické. Je jednou z mála zemí, kde je uplatňováno právo na bezplatnou zdravotní péči, vzdělání, práci, na účast ve věcech veřejných. Kuba bývá kritizována především za to, že odmítá respektovat "právo vykořisťovat", "právo hlásat proamerické protirežimní postoje". Tato "práva", tolik vyzdvihovaná v kapitalistické společnosti, však skutečnými právy nejsou, jsou jen nástroji, které vedou vždy k dalšímu zbídačování společnosti.

 

KSM požaduje po vládě České republiky v souladu s duchem a literou mezinárodního práva

 

V Praze, 16. ledna 2001