S T A N O V Y

 

KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE

 

I. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

 

1. Komunistický svaz mládeže České republiky je samostatnou mládežnickou organizací, která ve své činnosti vychází z platných právních norem a zákona číslo 83/1990 Sb. v platném znění o sdružování občanů. Pro své označení používá zkratku KSM.

 

2. KSM je právnickou osobou působící na území České republiky.

 

3. Sídlem ústředních orgánů je Praha 1, Politických vězňů 9, 111 21.

 

II. PROGRAMOVÝ CÍL A CHARAKTER ORGANIZACE

 

4. Programovým cílem KSM je směřovat k socialismu, demokratické společnosti svobodných, rovnoprávných občanů, společnosti politicky a hospodářsky pluralitní, samosprávné, prosperující a sociálně spravedlivé, umožňující všem pracovat, uplatňovat svou usilovnost a nadání, zabezpečující všem důstojnou životní úroveň a usilovat o bezpečnost a mír.

 

5. KSM je organizace dobrovolná, levicově orientovaná, která ve své činnosti vychází z učení Marxe, Engelse, Lenina a ostatních představitelů komunistického hnutí a navazuje na pokrokové tradice mládežnického hnutí.

 

III. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY A ATRIBUTY KSM

 

6. Základními dokumenty KSM jsou Program a Stanovy.

 

7. Základními atributy KSM jsou znak, rudý prapor se znakem a Internacionála.

Znak tvoří pěticípá hvězda se srpem a kladivem a symbol zeměkoule.

 

IV. ČLENSTVÍ V KSM

 

A. Vznik členství

 

8. Členem KSM může být jen fyzická osoba trvale žijící na území České republiky ve věku 15 až 35 let, která souhlasí se základními dokumenty KSM.

 

9. Se členstvím v KSM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod občana nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech, propagace násilí, národní, národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti.

 

10. Nové členy přijímají kluby nebo příslušná koordinační centra hlasováním. Členství vzniká dnem přijetí v příslušném klubu nebo koordinačním centru. Nově přijatý člen má však hlasovací právo až od následující členské schůze.

 

11. Zájemci o členství v KSM z okresů, kde nepůsobí klub KSM, jsou do doby založení klubu v tomto okrese přijímáni, sdružováni a evidováni v příslušném koordinačním centru, které zapojí člena do práce v KSM.

 

12. Přijetí žadatele, který již byl členem KSM se řídí podle čl. 10.

Pokud však žadatel přišel o své předešlé členství vyloučením, musí klub nebo koordinační centrum, které přijímá člena, písemně seznámit Ústřední radu se žádostí i s důvodem, za jakých okolností žadatel přišel o své předešlé členství. Ústřední rada na základě ověření a posouzení této žádosti je povinna na nejbližším zasedání se usnést na stanovisku k této věci. O tomto stanovisku co nejdříve písemně informuje příslušný klub nebo koordinační centrum.

 

13. Přijímaný člen může být volen do předsednictva Ústřední rady, Ústřední rady, výboru koordinačního centra a Ústřední revizní a rozhodčí komise po uplynutí minimálně 6 měsíců členství v KSM. Na základě návrhu předsednictva a následném schválení Ústřední radou může být udělena výjimka, ne však dříve, jak po uplynutí minimálně 3 měsíců členství v KSM navrhovaného člena.

 

14. Dokladem o členství je platný členský průkaz. Ten je každý člen povinen mít na jednání orgánů KSM.

 

B. Zánik členství

 

15. Členství v KSM zaniká:

a) ke dni 31. 12. roku, v němž člen dovrší věku 35 let. Vykonává- li člen funkci v orgánu KSM a dovršil tohoto věku, končí jeho členství koncem funkčního období,

 

b) dnem, kdy klub nebo koordinační centrum vzaly na vědomí vystoupení člena z KSM na základě písemné žádosti.

c) pokud člen bez závažného důvodu neplní po dobu 6 měsíců základní povinnosti

 

16. O zániku členství rozhoduje klub, příslušné koordinační centrum nebo Ústřední rada hlasováním, a to v případě, kdy člen:

a) porušuje základní dokumenty, případně interní směrnice KSM,

b) neplní povinnosti a úkoly vyplývající ze základních dokumentů, případně z interních směrnic a dalších pro něj závazných rozhodnutí orgánů KSM,

c) porušuje dobré jméno KSM,

d) dopustí- li se jednání, které je neslučitelné s posláním KSM,

e) byl navržen na vyloučení z jiných oprávněných důvodů.

 

17. Členství je ukončeno dnem, v němž se klub, koordinační centrum nebo Ústřední rada usnesly o ukončení členství a člen se ve stanovené lhůtě neodvolal nebo dnem, v němž odvolací orgán s konečnou platností rozhodl o ukončení členství člena, který se proti ukončení členství odvolal.

 

V. ZÁKLADNÍ PRÁVA ČLENA KSM

 

18. Zvolit si klub, v němž bude pracovat.

 

19. Být informován o činnosti všech orgánů KSM.

 

20. Podílet se na rozhodování klubu a orgánů, kterých je členem.

 

21. Obracet se s návrhy a podněty na kterýkoliv orgán KSM.

 

22. Volit a být volen.

 

23. Kritizovat kteréhokoliv člena či orgán KSM.

 

24. Seznamovat se s návrhy, které se týkají jeho osoby, být přítomen na jednáních, kde se projednává jeho osoba.

 

25. Kdykoliv ukončit své členství.

 

26. Stanoveným způsobem se odvolávat k vyšším orgánům KSM proti rozhodnutím, která se týkají jeho osoby dle následujícího schématu: příslušné Koordinační centrum, Ústřední rada KSM, ÚRRK

Odvolání musí být podáno písemně do 15 dnů ode dne, kdy byl člen s rozhodnutím seznámen. Odvolání musí orgán KSM projednat na své nejbližší schůzi a člena o výsledku písemně informovat. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

VI. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA KSM

 

27. Dodržovat základní dokumenty a interní směrnice KSM.

 

28. Aktivně se podílet na plnění programu KSM, na práci svého klubu nebo orgánů, jejíchž je členem, případně se z nich včas omluvit. Při ukončení členství či funkce řádně předat agendu.

 

29. Svědomitě vykonávat funkce a úkoly, kterými byl pověřen. Platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši. Orgány KSM mohou ze závažných důvodů zprostit člena plnění některých funkcí či úkolů.

 

VII. ČESTNÉ ČLENSTVÍ

 

30. Čestným členem se může stát každý, jenž se významně zasadil o rozvoj a dobré jméno KSM.

31. Čestné členství může udělit Ústřední rada, případně sjezd KSM.

Na čestné členy se nevztahuje Program ani Stanovy (mimo tohoto článku) KSM.

32. Čestný člen se může účastnit kterékoliv akce či zasedání kteréhokoliv orgánu KSM.

Nemá hlasovací právo.

 

VIII. REGISTROVANÝ SYMPATIZANT

 

33. Registrovaným sympatizantem se může stát každý, kdo chce odebírat časopis KSM Mladá pravda a vyplní a doručí do sídla KSM odpovídající formulář.

Registrovaný sympatizant může písemně ukončit svou registraci nebo ji opětovně navázat. Registrace může být z oprávněných důvodů vypovězena Ústřední radou.

a) Registrovaný sympatizant má právo:

- být informován o činnosti KSM, vyjadřovat se k této činnosti

- obracet se s návrhy a podněty na kterýkoliv orgán KSM

b) Registrovaný sympatizant má povinnost:

- platit členské příspěvky minimálně na úhradu poštovného za doručení časopisu KSM Mladé pravdy ve výši stanovené aktuálním ceníkem poštovních služeb.

Na registrovaného sympatizanta se nevztahuje Program ani Stanovy (mimo tohoto článku) KSM.

 

IX. ORGÁNY KSM

 

34. Orgány KSM jsou tvořeny podle delegačního principu nebo volbou.

 

35. Orgány KSM jsou schopny se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jejich členů, pokud Stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.

36. Orgány KSM jsou sjezd, Ústřední rada (dále jen ÚR) a předsednictvo ÚR, výbor koordinačního centra a schůze klubu a Ústřední revizní a rozhodčí komise (dále jen ÚRRK).

 

37. Předseda výboru klubu, výboru KC, ÚR KSM, ÚRRK musí mít minimálně 18 let.

 

38. Sjezd KSM

Je nejvyšším orgánem KSM. Koná se jednou za 2 roky nebo na žádost tří pětin všech členů KSM. Sjezd svolává ÚR. Minimálně jeden měsíc před konáním sjezdu musí předsednictvo ÚR rozeslat klubům a KC materiály, které bude sjezd projednávat.

Delegáty sjezdu určují kluby nebo KC klíčem k určení počtu, a to jeden delegát na tři započaté členy klubu. Zápis ze sjezdu rozešle předsednictvo KSM klubům a KC do jednoho měsíce od konání sjezdu.

Sjezd:

a) schvaluje základní dokumenty KSM,

b) schvaluje zprávu o činnosti KSM,

c) volí předsedu ÚR,

d) volí členy předsednictva ÚR a určuje, který člen předsednictva má právo zastupovat předsedu ÚR KSM,

e) volí ÚRRK,

f) potvrzuje členy ÚR.

Sjezd KSM nemůže rozhodnout o změně názvu ani o zániku KSM. Může k těmto otázkám vyhlásit vnitrosvazové referendum.

Všechna rozhodnutí sjezdu jsou konečná, není proti ním odvolání.

 

39. Ústřední rada KSM

Členy ÚR jsou delegovaní zástupci klubů KSM, které potvrzuje sjezd.

Při změně zástupců klubů mezi sjezdy zástupce potvrzuje ÚR. Počet členů ÚR stanoví sjezd. Při vzniku nového klubu má klub automaticky svého zástupce v ÚR. Tohoto zástupce potvrdí ÚR na svém nejbližším zasedání. Tento zástupce má hlasovací právo až od následujícího zasedání ÚR.

ÚR je nejvyšším orgánem KSM mezi sjezdy.

Schází se minimálně čtyřikrát za rok nebo na žádost nadpoloviční většiny členů ÚR.

Předsednictvo ÚR svolává Ústřední radu KSM. V případě, že ÚR je neusnášeníschopná, přebírá její pravomoce do následující schůze předsednictvo ÚR.

Činnost ÚR:

a) svolává sjezd a zodpovídá za jeho přípravu,

b) navrhuje dokumenty pro jednání sjezdu,

c) řídí činnost KSM,

d) zodpovídá za tiskový orgán KSM, volí šéfredaktora časopisu KSM,

e) schvaluje registraci nových klubů,

f) rozhoduje o způsobu realizace programu KSM,

g) má pravomoc odvolat volené funkcionáře KSM na úrovni ÚR a předsednictva ÚR a zvolit nové,

h) rozhoduje o vytvoření koordinačních center KSM,

i) může delegovat některé svoje pravomoce koordinačním centrům,

j) rozhoduje o zrušení registrace klubu či KC, pokud jejich činnost je v rozporu s dokumenty KSM (Program, Stanovy, hospodářské směrnice, vnitřní směrnice, usnesení ÚR KSM),

k) schvaluje rozpočet a jeho změny, roční finanční zprávu,

l) na základě požadavku 2/3 členů ÚR KSM schvaluje změny či dodatky k základním dokumentům KSM,

m) může schválit změnu pravomocí místopředsedů a tajemníka (body 42 a 43, 44).

 

40. Předsednictvo ÚR

Je složeno z volených funkcionářů KSM (předseda, tajemník, místopředsedové a hospodář). Členové předsednictva ÚR jsou automaticky členy ÚR. Předsednictvo volí sjezd, v období mezi sjezdy volí a odvolává jeho členy ÚR. Může pozastavit rozhodnutí orgánů svazu, která jsou v rozporu se Stanovami, interními směrnicemi, nebo Programem KSM.

Předsednictvo ÚR:

a) řídí KSM mezi zasedáními ÚR,

b) plní úkoly, jimiž ho pověřila ÚR,

c) připravuje podklady pro jednání ÚR.

 

41. Předseda KSM:

a) zastupuje KSM navenek,

b) svolává ÚR,

c) svolává předsednictvo ÚR,

d) spolu s hospodářem zodpovídá za hospodaření KSM,

e) řídí činnost předsednictva ÚR,

f) podílí se na přípravě materiálů pro jednání ÚR a předsednictva ÚR,

g) společně se šéfredaktorem časopisu KSM koordinuje činnost tohoto časopisu, zastupuje KSM v redakční radě,

h) zodpovídá za oblast vzdělávání KSM.

 

42. 1.místopředseda KSM:

a) spoluzodpovídá za řízení KSM

b) zodpovídá za spolupráci se zahraničím,

c) řídí propagační činnost KSM,

d) podílí se na přípravě materiálů pro jednání ÚR a předsednictva ÚR.

 

43. 2.místopředseda KSM:

a) spoluzodpovídá za oblast zájmové činnosti,

b) organizuje spolupráci KSM s levicovými organizacemi v ČR,

c) podílí se na přípravě materiálů pro jednání ÚR a předsednictva ÚR,

d) spolupracuje s KC.

 

44. Tajemník KSM:

a) zodpovídá za archiv KSM,

b) předkládá ÚR zprávu o plnění usnesení,

c) informuje kluby a KC o přijatých závěrech a usneseních,

d) podílí se na přípravě materiálů pro jednání ÚR a předsednictva ÚR,

e) spolupracuje s KC.

 

45. Hospodář KSM:

a) zodpovídá za hospodaření KSM,

b) předkládá ÚR návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření,

c) dohlíží na hospodaření v KSM,

d) podílí se na přípravě materiálů pro jednání ÚR a předsednictva ÚR,

e) dohlíží na placení členských příspěvků.

 

 

X. ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY KSM

 

46. Organizačními jednotkami KSM jsou kluby KSM a Koordinační centra (dále jen KC) KSM.

 

47. Koordinační centrum

Vzniká na základě rozhodnutí ÚR. KC koordinuje činnost KSM v rámci oblasti určené ÚR. KC tvoří výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Výbor KC zasedá dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc. Výbor s členy dle čl. 11 zasedá na členské schůzi minimálně jedenkrát za měsíc nebo na žádost nadpoloviční většiny členů dle čl.11.

V případě, že tato členská schůze je neusnášeníschopná, přebírá její pravomoce do následující schůze výbor KC.

Činnost KC:

a) na základě čl. 11 přijímá, sdružuje a eviduje členy z okresů, které pod toto KC spadají,

b) podílí se na realizaci usnesení vyšších orgánů KSM,

c) podporuje vznik nových klubů v rámci příslušné oblasti,

d) je v neustálém kontaktu s vedením KSM a kluby KSM v rámci příslušné oblasti,

e) řídí propagační činnost v rámci příslušné oblasti,

f) metodicky řídí hospodaření klubů v rámci příslušné oblasti,

g) vybírá členské příspěvky od členů dle čl. 11 v rámci příslušné oblasti,

h) na základě oznámení příslušných klubů o připravovaných akcích, po konzultaci s vedením KSM, písemně sděluje, zda je tato akce v souladu se stanoviskem vedení KSM, případně KC nebo se základními dokumenty KSM,

i) plní další úkoly vyplývající z pravomocí, které mu delegovala ÚR dle čl. 39, písmena i.

 

48. Předseda KC:

a) zodpovídá za řízení KC,

b) řídí činnost výboru KC,

c) zastupuje KC na veřejnosti,

d) svolává zasedání výboru a členské schůze KC,

e) plní úkoly, jimiž byl pověřen,

f) spolu s hospodářem zodpovídá za hospodaření KC.

 

49. Místopředseda KC:

a) spoluzodpovídá za řízení KC,

b) v době nepřítomnosti předsedy přebírá jeho pravomoce a zastupuje KC na veřejnosti,

c) řídí propagační činnost KC.

 

50. Hospodář KC:

a) zodpovídá za hospodaření KC,

b) předkládá ÚR zprávu o hospodaření KC,

c) metodicky řídí hospodaření klubů v příslušném kraji,

d) dohlíží na placení členských příspěvků.

 

51. Kluby KSM

Klub KSM je základní organizační jednotkou KSM. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, kterou svolává výbor klubu nejméně jedenkrát za měsíc nebo na přání nadpoloviční většiny členů klubu.

 

52. Vznik klubu

Ke vzniku klubu je zapotřebí minimálně tří členů. Činnost klubu musí být v souladu se základními dokumenty KSM. Registraci nového klubu provádí ÚR. Dokladem vzniku nového klubu je registrační karta.

 

53. Klub KSM si na své schůzi volí výbor klubu. Není-li zvolen výbor, přechází jeho pravomoce na předsedu klubu.

 

54. Výbor klubu:

a) zodpovídá za obsahovou přípravu schůzí a jejich svolání,

b) zodpovídá za přenos informací mezi členy klubu a nadřízenými orgány KSM,

c) vede administrativu klubu, zejména provádí zápis usnesení schůze a kontrolu plnění usnesení,

d) plní úkoly, jimiž ho pověřila členská schůze.

 

55. Předseda klubu:

a) svolává zasedání výboru a členské schůze klubu,

b) zastupuje klub při jednání na veřejnosti,

c) plní úkoly, jimiž ho pověřila členská schůze klubu.

 

56. Místopředseda klubu:

a) zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti,

b) plní úkoly, jimiž byl pověřen.

 

57. Hospodář klubu:

a) zodpovídá za hospodaření klubu,

b) zajišťuje vybírání členských příspěvků.

 

58. Členská schůze klubu

a) rozhoduje o přijetí členů a ukončení členství,

b) volí a odvolává výbor klubu,

c) volí zástupce do Ústřední rady KSM

 

 

59. Klub zaniká, klesne- li počet jeho členů pod tři. Zbývající členové se stávají členy klubu, který je přijme nebo spadají pod příslušné KC.

 

60. ÚRRK

Členové ÚRRK jsou voleni sjezdem KSM. Členství v ÚRRK je neslučitelné s jakoukoli jinou funkcí v KSM. ÚRRK je složena z předsedy a dvou dalších členů. Provádí kontrolu hospodaření KSM. Vypracovává minimálně dvakrát v roce kontrolní zprávu o hospodaření KSM. Předkládá zprávu o své činnosti v období mezi sjezdy. Působí jako odvolací orgán KSM. Pokud odstoupí člen ÚRRK v období mezi sjezdy, zvolí nového člena ÚR KSM.

 

XI. PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

 

61. Právní subjektivitu mají KSM jako celek a koordinační centra KSM.

 

XII. HOSPODAŘENÍ KSM

 

62. KSM rozvíjí svou činnost za použití vlastních prostředků. Movitý i nemovitý majetek se vytváří z členských příspěvků, dotací, darů a vlastní činnosti. Hospodaření KSM upravují hospodářské směrnice.

 

XIII. ZÁNIK ORGANIZACE

 

63. KSM může zaniknout pouze na základě vnitrosvazového referenda, pokud se pro zánik vysloví čtyři pětiny všech členů KSM. Způsob majetkoprávního vyrovnání v případě zániku KSM se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

64. Tyto stanovy mohou doplňovat příslušné interní směrnice schválené předsednictvem ÚR KSM.

 

65. Bude-li to právní norma vyžadovat, může ÚR schválit změnu, případně dodatek k těmto stanovám.

 

 

Stanovy nabývají platnosti po schválení sjezdem KSM 6. 11. 1999 .